Profiel van de school

 Wat is de missie/visie van de school?

Stichting Primah en daarmee ook onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs.
Hart voor kinderen en hart voor personeel staan hierbij centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die zichtbaar zijn in de school. In al ons handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan verbetering van het onderwijs, met goede schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als meetbaar gevolg.
Dit doen we in een cultuur waarin we open staan voor nieuwe ideeën en veranderingen.

Het eerste streven van de school is het bieden van een veilige plek waar het kind anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Zonder die basisvoorwaarden komen alle andere inspanningen niet tot hun recht.

Obs Gieten leert leerlingen vaardigheden die belangrijk zijn voor het zelfstandig functioneren in de maatschappij. De school streeft een balans na tussen het verwerven van kennis en inzicht, het stimuleren van de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Een helder beeld van normen en waarden is van groot belang. Kernwoorden hierin zijn: eerlijkheid, respect, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?

De komende schoolplanperiode 2019-2023 stellen we een viertal verbeterthema’s centraal:

We willen (nog) meer zicht krijgen op kwaliteit middels de PDCA (Plan Do Check Act) cyclus en daarmee de kwaliteit verbeteren. Daartoe is een bovenschools instrument ontwikkeld om met name het onderdeel Check te verbeteren.

We willen de interne en externe communicatie nog verder verbeteren. Het betreft dan directie, team, ouders en leerlingen.

In een digitaal systeem (Plan B²) leggen we vast hoe we het onderwijsproces vorm geven, de doelen stellen, de leerlingen volgen en wat van belang is om van de leerling te weten. Dit systeem willen we nog beter doorgronden en ons verder ontwikkelen in analyse van resultaten en het ondernemen van actie waar nodig.

We willen het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen verbeteren. Een leerkracht heeft zich geschoold tot specialist op dit gebied. Zij is een dag vrij geroosterd om (hoog)begaafde leerlingen te begeleiden en het team mee te nemen in dit proces.

Sandy Sibbald, directeur OBS Gieten

 
 
   
   
 
 
   

Login

Lost your password?