Leerplicht en Verlof

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
  • Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelding/bereikbaarheid

Als uw kind ziek is of om welke reden dan ook niet op school kan komen, willen we graag mondeling of schriftelijk daarvan in kennis worden gesteld. Wij gaan er namelijk vanuit dat ieder kind bij aanvang van de lessen aanwezig is. Als een leerling na ruim een half uur zonder afzegging nog niet aanwezig is, wordt er contact met thuis opgenomen. Daarvoor en in noodgevallen is het van belang dat we u kunnen bereiken.

Op de informatieavonden liggen de lijsten ter controle in de klas. Zorgt u ervoor dat wijzigingen per direct bij ons bekend zijn. U kunt uw gegevens zelf wijzigen in het ouderportaal. Verder verzoeken we u een verklaring in te vullen m.b.t. de handelwijze op het moment dat uw kind ziek wordt. Ook kunt u hierop invullen of uw kind allergisch is en of er andere zaken zijn waarmee we rekening moeten houden. Dit formulier ontvangt u eenmalig.
Bij wijzigingen verzoeken we u opnieuw een formulier in te vullen.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verzuim en verlofregeling

In de gemeente Aa en Hunze is een leerplichtambtenaar die erop toeziet dat de kinderen die in de gemeente wonen een school bezoeken. De leerplichtambtenaar kan een rol spelen bij problemen die leiden tot schoolverzuim.

Verzuim

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het vijf jaar is geworden. Indien de verlofregels worden overtreden of indien de ouders weigeren hun medewerking te verlenen voor het oplossen van problemen met schoolverzuim is dat een zaak van de Officier van Justitie. Kleuters kunnen in bijzondere omstandigheden, na overleg met de betrokken leerkracht, per week 5 uur thuis blijven. De directeur dient daarvan op de hoogte te zijn.

Verlof

Verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal opmaakt.
Alleen wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders

niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven voor een extra vakantie van ten hoogste tien dagen. U dient wel een geldige werkgeversverklaring te overleggen en het verzoek minimaal acht weken van te voren in te dienen. In gewichtige omstandigheden kan de directeur vrij geven. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een familielid, verhuizing, viering van jubilea van bloed of aanverwanten. Nadere informatie vindt u in de brochure van de gemeente Aa en Hunze.
Deze is als het goed is in uw bezit. Hebt u de brochure niet ontvangen dan kunt u die verkrijgen bij de directeur. Verlof dient u schriftelijk aan te vragen. Formulieren hiervoor zijn op school te verkrijgen.

Bezoek huisarts e.d.

Een bezoek aan huisarts, ziekenhuis of tandarts kunt u melden aan de leerkracht van uw kind. We vragen u wel dergelijke bezoeken zo veel mogelijk na schooltijd te plannen.
Wanneer de afspraak toch onder schooltijd valt verzoeken we uw kind van school te halen.
Wij sturen geen kinderen alleen naar huis.

 Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Aa en Hunze:
leerplicht@aaenhunze.nl of 0592-267741

 

 

 

 

Login

Lost your password?