Ondersteuning aan leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Dat kan op onze school zijn, op een andere school binnen ons bestuur of op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor werken we samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en omgeving). Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk.

Elk kind is uniek en heeft daarom eigen onderwijsbehoeftes. Deze verschillende onderwijsbehoeftes vormen uitgangspunt voor ons onderwijs. Continu stellen wij ons de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om tot optimale ontwikkeling te komen?” en “Moeten we differentiatie in de instructie of verwerking aanbrengen; de leertijd aanpassen of het aanbod van de leerstof aanpassen?” We stellen doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar de leerkracht, de groep, de school en de ouders.

Passend Onderwijs is op niveaus ingericht:

De basisondersteuning betreft leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen met standaard differentiatie, eventueel met enige ondersteuning, als de standaard differentiatie niet toereikend is.

Extra ondersteuning betreft leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en die een speciale onderwijsbehoefte hebben die niet past in de basisondersteuning.

Uitgangspunt is: regulier waar het kan en speciaal waar het moet.

Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet kunnen bieden, gaan we op zoek naar een school die dat wel kan. Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze verklaring alleen af als er een advies is van deskundigen.

De scholen van Stichting Primah kunnen een dergelijk advies aanvragen bij het PrimAH Expertise Team (PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, een gedragsspecialist/ambulant begeleider.

Het advies betreft:

· Een nadere specificering van de onderwijsbehoeften van de leerling;

· Een advies voor (specialistische) ondersteuning

· De wijze waarop het onderwijsaanbod kan worden aangepast

· Voorstellen voor een vervolg

Op basis van het advies van het PET en een eventuele toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband gaat de school in overleg met ouders over de mogelijke opties:

· De leerling blijft op school. De school biedt (specialistische) ondersteuning.

· De leerling blijft op school. De school biedt extra (specialistische) ondersteuning en vraagt daarvoor een buideltje aan (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij Stichting Primah;

· De leerling wordt, met ondersteuning van het PET, verwezen naar een andere school voor basisonderwijs.

· De leerling wordt, met ondersteuning van het PET en een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband verwezen naar een school voor SBO of SO.

Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van de leerling valt binnen de basisondersteuning of extra (specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. Dit kan betekenen dat kinderen die niet vallen binnen het kader van specialistische ondersteuning toch speciale ondersteuning nodig hebben of andersom.

We gaan bij Passend Onderwijs uit van constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt bij de school, maar we geven wel als school naar u als ouders aan aan welke initiatieven we denken.

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven op welke wijze de school basisondersteuning biedt, maar ook waar de grenzen liggen.

Login

Lost your password?